Preskočiť na obsah

Cenník

Výška úhrady je individuálne stanovené v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v znení jeho neskorších dodatkov, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad občanov za poskytnuté sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb HARMÓNIA.

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby v zariadení

  • Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.
  • Podrobnejšie sú rozpracované vo VZN BBSK č. 41/2019.

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby v zariadení

  • Šekom
  • Bankovým prevodom na príjmový účet zariadenia.