Preskočiť na obsah

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku (pozn.: respektíve aj po dovŕšení dôchodkového veku, ak táto fyzická osoba bola odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.12.2013 a po uvedenom dátume nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb), ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb podľa § 15 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších platných právnych predpisov vykonávame odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou celoročne s kapacitou 50 prijímateľov sociálnej služby. Rozsah poskytovanej sociálnej služby je pri príjme na dobu určitú. Po uplynutí uvedenej doby s možnosťou poskytovania sociálnej služby na dobu neurčitú.

Odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • rozvoj pracovných zručností

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva   

Ďalšie činnosti

 • poskytovanie osobného vybavenia
 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti

Doplnkové služby

 • externý kaderník
 • pedikúra
 • voľnočasové aktivity
 • kultúrna činnosť
 • bohoslužby v zariadení a mimo zariadenia
 • celodenné výlety na Slovensku i v zahraničí

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti a služby sú vo vzťahu k našim prijímateľom sociálnej služby zamerané na:

 1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer - Minio