Preskočiť na obsah

GDPR

      Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní
a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

Prevádzkovateľ:    Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Adresa:                      Námestie Tuhárske  886/10
                                      984 01  Lučenec

Zodpovedná osoba:  Monika Hašková
Tel. č. 0911 091791
e-mail: zodpovedna.osoba@zssharmonia.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Adresa:                 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
                                   Hraničná 12
                                   820 07 Bratislava 27
IČO:                        36064220
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Popis spracovateľských operácií (dokumenty) (Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa)

Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov (Súhlas so spracovaním osobných údajov) 

Používanie súborov Cookies a ochrana osobných údajov (Prehlásenie o ochrane osobných údajov)
 

Poučenie o právach dotknutých osôb

 Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
  a) účel spracúvania;
  b) kategórie dotknutých osobných údajov;
  c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo               medzinárodné organizácie;
  d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;