Príjem do ZSS

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a smernice č. 005/2018/OSSZ – Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Obsah

Domov sociálnych služieb

Postup prijatia

Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb vzniká vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK) nasledovne:

 1. Žiadateľ zašle na ÚBBSK dôsledne vyplnenú “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu” a prílohami uvedenými v bode 11 uvedenej žiadosti na oddelenie sociálnych služieb ÚBBSK, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu ÚBBSK v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.
 2. Tlačivá “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” (príloha č. 1) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (príloha č. 2) sú dostupné na webovej stránke ZSS HARMONIA v sekcii tlačivá na stiahnutie alebo si ich žiadateľ môže vyzdvihnúť osobne na sociálno-zdravotnom úseku ZSS HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, Lučenec u Mgr. Kataríny Elekovej, tel.:0910 806 149.Tlačivá sú zverejnené aj na webovej stránke BBSK https://www.bbsk.sk v sekcii “OBČAN” – “SOCIÁLNE SLUŽBY” – “TLAČIVÁ”.
 3. Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” (príloha č. 3) a spolu s prílohami uvedenými v bode 13. uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.
 4. Pracovníčka zariadenia  “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke ZSS HARMONIA alebo ÚBBSK  https://www.bbsk.sk
 5. V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.

Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (príloha č. 4)
 • rodný list
 • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty
 • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • osobné ošatenie podľa zoznamu
 • lieky na 1 mesiac
 • platný občiansky preukaz
 • zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • nerezový obedár
 • kôš na znečistené prádlo
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony) prípadne generálnu plnú moc.

Zariadenie pre seniorov

Postup prijatia
 1. Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov vzniká vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na mestskom resp. obecnom úrade v mieste trvalého pobytu.
 2. Žiadateľ vyplní “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu” doručí na obecný resp. mestský úrad v mieste trvalého pobytu. Žiadosť sa poskytuje na príslušnom mestskom/obecnom úrade.
 3. Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” a spolu s prílohami uvedenými v bode 13. uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.
 4. Pracovníčka zariadenia  “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke ZSS HARMONIA alebo ÚBBSK https://www.bbsk.sk .
 5. V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.
 6. Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia (príloha č. 4)
 • rodný list
 • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty
 • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • osobné ošatenie podľa zoznam
 • lieky na 1 mesiac
 • platný občiansky preukaz
 • zdravotnú dokumentáciu
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • nerezový obedár
 • kôš na znečistené prádlo
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony) prípadne generálnu plnú moc.
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer - Minio