Preskočiť na obsah

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších platných právnych predpisov a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život, pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Dohľad a základné sociálne aktivity sú zabezpečované odbornými zamestnancami, konkrétne 1x sociálny pracovník; 1x inštruktor sociálnej rehabilitácie.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou celoročne s kapacitou 8 osôb. Rozsah poskytovania sociálnej služby je na dobu určitú s možnosťou predĺženia poskytovanej sociálnej služby. 

Odborné činnosti

  • sociálne poradenstvo
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • sociálna rehabilitácia

Obslužné činnosti

  • ubytovanie
  • príprava stravy v kuchynkách
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer - Minio