Preskočiť na obsah

Protispoločenská činnosť

Oznamovanie protispoločenskej činnostiv súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Protispoločenská činnosť je:
konanie, ktoré je trestným činom, ako aj konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom. Za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť, inak povedané ide o každé konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a presahuje záujem jednotlivca. Synonymom protispoločenskej činnosti sú aj pojmy: nezákonná činnosť, nekalé praktiky a pod.

Závažná protispoločenská činnosť je:
– trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom              obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona      alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,– trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s  hornou   hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
– správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
– správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Zodpovedná osoba pre prijímanie oznámení: Jana Šusteková, mobil: 0911 091 508

Oznámenie možno podať nasledovnými spôsobmi:
– poštou zaslanou na adresu: Jana Šusteková, Námestie Tuhárske 886/10, 984 01 Lučenec, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO       RÚK ZODPOVEDNÉHO ZAMESTNANCA – NEOTVÁRAŤ“.
– e-mailom na adresu oznamenie@zssharmonia.sk, ktorá je prístupná nepretržite 24 hodín denne,
– ústne – zodpovednej osobe.

Ochrana oznamovateľa (zamestnanca)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá zamestnávateľovi, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.
Ak prokurátor zistí, že oznamovateľ, ktorý podal žiadosť o poskytnutie ochrany podľa bodu 1, urobil kvalifikované oznámenie, bezodkladne mu poskytne ochranu podľa §7 zákona č. 54/2019 Z.z. a túto skutočnosť písomne oznámi oznamovateľovi, zamestnávateľovi a úradu; oznamovateľovi sa spolu s týmto oznámením doručí aj poučenie o právach a povinnostiach, ktoré mu vyplývajú z postavenia chráneného oznamovateľa. Doručením oznámenia o poskytnutí ochrany zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom. 
Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon s ktorým nesúhlasí, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov do 15 dní odkedy sa dozvedel o odvetnej činnosti. Ochrana sa primerane vzťahuje aj na blízku osobu oznamovateľa a na zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení úloh vyplývajúcich z oznámenia.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, ochranou dôverných štatistických údajov, nejde o povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s poskytovaním a sprístupňovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, o povinnosť mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb.