Preskočiť na obsah

Príjem občana do ZSS HARMÓNIA

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a smernice č. 005/2018/OSSZ – Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Postup prijatia občana do ZSS HARMÓNIA

Domov sociálnych služieb

Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb vzniká vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK) nasledovne:

 1. Žiadateľ zašle na ÚBBSK dôsledne vyplnenú “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu” a prílohami  v bode 15 uvedenej žiadosti na adresu:  ÚBBSK Oddelenie sociálnych služieb, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu ÚBBSK v čase úradných hodín pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.
 2. Tlačivá “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ sú dostupné aj na webovej stránke ZSS HARMONIA v sekcii tlačivá na stiahnutie alebo na webovej stránke BBSK alebo si ich žiadateľ môže vyzdvihnúť osobne na sociálno-zdravotnom úseku ZSS HARMÓNIA, Námestie Tuhárske  886/10, Lučenec u Mgr. Kataríny Elekovej, tel.: 0911 066 134.
 3. Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby”  a spolu s prílohami uvedenými v bode 12 a 13 uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.   
 4. Pracovníčka zariadenia  “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. 
 5.  V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.

Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, nie staršie ako tri dni
 • rodný list
 • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty
 • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • osobné ošatenie podľa zoznam
 • lieky na 1 mesiac
 • platný občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony) prípadne generálnu plnú moc.

Zariadenie pre seniorov

Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov vzniká vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na mestskom resp. obecnom úrade v mieste trvalého pobytu.

 1. Žiadateľ vyplní “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu” a s prílohami z bodu 15 uvedenej žiadosti doručí na obecný resp. mestský úrad v mieste trvalého pobytu. Žiadosť sa poskytuje na príslušnom mestskom/obecnom úrade.
 2. Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” a spolu s prílohami uvedenými v bode 12 a 13. uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.
 3. Pracovníčka zariadenia  “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke ZSS HARMONIA alebo na webovej stránke BBSK .
 4. V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.

  Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, nie staršie ako tri dni
 • rodný list
 • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty
 • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • osobné ošatenie podľa zoznam
 • lieky na 1 mesiac
 • platný občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony) prípadne generálnu plnú moc.

Zariadenie podporovaného bývania

Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania vzniká vydaním posudku o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK) nasledovne:

 1. Žiadateľ zašle na ÚBBSK dôsledne vyplnenú “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu” a prílohami uvedenými v bode 15 uvedenej žiadosti na oddelenie sociálnych služieb ÚBBSK, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu ÚBBSK v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.
 2. Tlačivá “Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ sú dostupné aj na webovej stránke ZSS HARMONIA  v sekcii tlačivá na stiahnutie alebo si ich žiadateľ môže vyzdvihnúť osobne na sociálno-zdravotnom úseku ZSS HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, Lučenec u Mgr. Kataríny Elekovej, tel.: 0911 066 134. Tlačivá sú zverejnené aj na webovej stránke BBSK.
 3. Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” a spolu s prílohami uvedenými v bode 12 a 13. uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení.
 4. Pracovníčka zariadenia  “Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby” zaradí do poradovníka čakateľov podľa poradia v akom bola doručená, o čom žiadateľa písomne informuje. Poradovníky čakateľov sú dostupné na webovej stránke ZSS HARMONIA www.zssharmonia.sk, alebo na webovej stránke BBSK.
 5. V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.

Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť: 

 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, nie staršie ako tri dni
 • rodný list
 • rozhodnutie o výške príjmu
 • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • osobné ošatenie podľa zoznamu
 • lieky na 1 mesiac
 • platný občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony) prípadne generálnu plnú moc.

Bezodkladné umiestnenie

Žiadosť o prednostné umiestnenie občana do Zariadenia sociálnych služieb HARMÓNIA prioritne predkladá obec/mesto, kde má občan trvalý pobyt. Žiadosť môže podať aj občan. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti pre sociálnu službu: zariadenie pre seniorov – je potvrdenie obce/mesta (podľa trvalého pobytu) podľa predpísaného tlačiva zverejneného na web stránke www.zssharmonia.sk 

Ak sa žiadosť o prednostné umiestnenie týka sociálnej služby: domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania – potvrdenie obce/mesta sa nepredkladá. V takomto prípade musí byť žiadosť písomná s uvedením dôvodu prednostného umiestnenia.

Žiadosť o prednostné umiestnenie je možné podať len do jedného zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje čestným prehlásením , ktoré je zverejnené aj na webových stránkach: www.zssharmonia.sk a www.bbsk.sk.

Ak dôvodom na bezodkladné umiestnenie je vážne ohrozenie života a zdravia, neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je potvrdenie lekára.

Po doručení žiadosti o prednostné umiestnenie občana, sa u tohto občana vykoná sociálne šetrenie, z ktorého sa vypracuje podrobný záznam s uvedením dôvodu prednostného umiestnenia občana v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.