Preskočiť na obsah

Poskytované služby

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA so sídlom Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec je od 1.1.2020 nástupníckou organizáciou za Stredisko Tuhárske námestie 10, Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec, ktoré zaniká k 31.12.2019. Preberá na seba majetok, záväzky a pohľadávky, ako aj zmluvné vzťahy uzatvorené so 156 prijímateľmi sociálnych služieb.

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA v Lučenci je poskytovateľom sociálnych službách v Zariadení podporovaného bývania, Zariadení pre seniorov a v súlade s prechodnými ustanoveniami § 110ac ods. 9, § 110g, § 110l, § 110w zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a stanoviska odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych služieb a rodiny č. 16656/2019-M­_OSS, 40338/2019 zo dňa 29.7.2019 Domove sociálnych služieb celoročnou formou pobytu

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších platných právnych predpisov a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov celoročnou formou pobytu.

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku (pozn.: respektíve aj po dovŕšení dôchodkového veku, ak táto fyzická osoba bola odkázaná na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.12.2013 a po uvedenom dátume nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb), ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer - Minio