Zariadenie pre seniorov

Úhrada za stravovanie

Úhrada za ubytovanie

Úhrada za odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti