Ponuka neupotrebiteľného majetku

     
        V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2  oddiel V.  čl. 15 bod. 6)  zverejňujeme ponuku  neupotrebiteľného majetku v nadobúdacej hodnote od 500,- €, vrátane: 
Inv.č.                Názov                       Obst.cena         Rok nadob.          Stav
816/022/001    Kotol na UK             3263,96 €            1994            zastaralý, nedostupné ND
816/022/002    Kotol na UK            3264,29 €            1994            zastaralý, nedostupné ND