Ponuka neupotrebiteľného majetku

     
        V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja v znení Dodatku č.1 a Dodatku č. 2  oddiel V.  čl. 15 bod. 6)  nemáme na zverejnenie žiadnu ponuku  neupotrebiteľného majetku v nadobúdacej hodnote od 500,- €, vrátane 
I