Preskočiť na obsah

Ekonomicky oprávnené náklady

V zmysle §72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách je poskytovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle,  a ak ho nemá na inom verejne dostupnom mieste
a) priemerné ekonomicky oprávnené náklady (ďalej len “EON”) podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka,
b) priemerné EON podľa odseku 2 písm. a) a odseku 3 písm. a) za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.

    
     EON za rok 2023 podľa  § 72 ods. 5 zákona č. 4482008 Z.z.
      
     EON za rok 2022 podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z.
    
     EON za rok 2021 podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 
     EON za rok 2020 podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. 
     EON za rok 2019 podľa § 72 ods. 5  zákona č. 448/2008 Z.z.